Jedno z podstawowych pytań, które zadajemy przy wyborze znaków drogowych - to jaką wybrać wielkość? Jak ją rozpoznać w zależności od wymiaru i dostosować do miejsca ich umieszczenia?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - rozróżniamy pięć grup wielkości znaków:
 1. mini
 2. małe
 3. średnie
 4. duże
 5. wielkie
Poniżej prezentujemy tabelę, w której przedstawiamy wymiary znaków w milimetrach, z kategorii A, B, C i D, przypisane do każdej z wyżej wymienionych grup:

Grupy znaków

Symbol Kategorie znaków
A B C D
ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
długość boku średnica długość podstawy wysokość (n = 0, 1, 2)
mini MI 600 400 400 400+100 n
małe M 750 600 600 600+150 n
średnie S 900 800 600 600+150 n
duże D 1050 900 900 900+225 n
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n


A jak dobrać znaki w zależności od miejsca ich umieszczenia?

Znaki mini (MI) umieszcza się:
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściach dla pieszych lub rowerzystów na przejazdach dla rowerzystów,
 • na wąskich ulicach o zabytkowej zabudowie,
 • na drogach położonych w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h,
 • na drogach jednokierunkowych, na których dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów i wózków rowerowych, dla kierunku ruchu przeciwnego niż określony znakiem D-3,
 • na drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych - w przypadku znaków przeznaczonych wyłącznie dla kierujących rowerem i pieszych; dopuszcza się w zależności od warunków widoczności stosowanie znaków na tych drogach w grupach wielkości obowiązujących na danej drodze.
Znaki małe (M) umieszcza się:
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
Znaki średnie (S) umieszcza się:
 • na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest mniejsza lub równa 60 km/h,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
Znaki duże (D) umieszcza się:
 • na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
Znaki wielkie (W) umieszcza się:
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

Istnieje jedynie kilka wyjątków od zasad przedstawionych powyżej, a mianowicie:
 1. Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie).
 2. Znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku znaków umieszczonych na drogach dla rowerów.
 3. Znaki nakazu C-9, C-10, C-11, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości niższych niż obowiązujące na danej drodze.
 4. Podane wielkości nie dotyczą znaków stosowanych w związku z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego.Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)